Chinese to Armenian Translation

Powered By Google Api

Word count : 0
Translate
Clear
Word count : 0
Save as txt
Search in Google for quick result --> Translate Chinese to Armenian TranslateKing

Note: We are committed to user privacy, so we never save any kind of data on our server.


Most common spoken Chinese to Armenian sentences

Click on sentence to copy
In ChineseIn Armenian
你好 Բարեւ
早上好 Բարի առավոտ
你好吗? Ինչպես ես?
我很好。 Ես լավ եմ.
谢谢 Շնորհակալություն
你叫什么名字? Անունդ ինչ է?
很高兴认识你。 Ուրախ եմ ծանոթանալու համար.
我怎么帮你? Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ?
你做什么工作? Ի՞նչ ես անում
你非常美。 Դու գեղեցիկ ես.
我爱你的国家。 Ես սիրում եմ ձեր երկիրը:
我觉得味道不错。 Կարծում եմ ՝ լավ համ ունի:
我很抱歉。 Ցավում եմ.
你的意思是? Ինչ ի նկատի ունես?
你明天有空吗? Վաղը ազատ ե՞ս:
和你聊天很愉快。 Ձեզ հետ հաճելի զրույց էր:
非常感谢你。 Շատ շնորհակալություն.
明天见。 Կտեսնվենք վաղը.
再见 Bտեսություն
晚安 Բարի գիշեր

How does this website translate Chinese words into Armenian language?

Translate King uses Google transliteration Application Programming Interface (API) which is an online language translator. This API uses Google’s neural machine translation that can translate a sentence into 100+ languages. It is the most accurate and widely used tool among all other language conversion tools.

This platform is very easy to use to translate into Armenian from Chinese words. Just type or paste your Chinese text in the left input box and press the space-bar key to get the translated text into Armenian in the right output box. E.g. "你好吗" meaning in Armenian is "Ինչպես ես".

Who can use this free online Chinese to Armenian translator?

This online Chinese translator can be used for both personal as well as commercial purposes. It can be used to translate one language to another while online chatting and to get the basic knowledge of the language by a person. While, professionals (such as content writers, website bloggers, and those who are not comfortable to type in Armenian) can commercially use it as an Chinese to Armenian typing online software.

As we know that the electronic communication across the world is growing fast so this tool can be used to translate Chinese sentences into Armenian words and to understand another user's queries.

The mobile version of this website also has a send button, so that a user can directly forward the translated text on WhatsApp, Facebook, Twitter, and other social media platforms.

Importance of language converter for a Chinese speaker.

According to Wikipedia, Chinese is spoken by 1200 million people around the world. It is mainly spoken in China. Therefore, translation becomes important for those people who are more comfortable to write in Chinese and want to communicate their feeling to other language-speaking people.

This website gives an option to choose Chinese input and the desired output. It can directly convert the typed text into Chinese script and, at the same time, translates it into the output language. It can also be used as Chinese <-> Armenian dictionary to get the quick result of Chinese word meaning in Armenian. It helps to practice Chinese to Armenian translation with Chinese keyboard. Therefore, this free Chinese language to Armenian translation online tool will be beneficial for Chinese-speaking people.


Following are notable features of free Chinese to Armenian converter

✅ Free of cost translation

We do not charge any fee to our users for this service, unlike some other platforms that charge in dollars.

✅ Easy to use

We believe in user satisfaction so we have been trying our best to make this platform user-friendly.

✅ Copy and download converted text

Text can be copied by clicking on the copy button and it can be downloaded as .txt and .doc file.

✅ One click text send

A send button is provided in the mobile version to send the text to any social media.

✅ One click language switch

In a single click, It will switch to Armenian to Chinese translation


Frequently Asked Questions (FAQ)

How to translate Chinese to Armenian text?

  1. Click on this link
  2. Paste your word, text, sentence, a paragraph in the text area.
  3. Click on translate button.
  4. Copy your translated text by clicking copy button.

Which is the best tool to translate Chinese to Armenian language?

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Bing
  4. Yandex
  5. Baidu

Out of these, Google translates Chinese to Armenian sentences most accurately

Are Google, Microsoft, Bing, Baidu translator free?

Yes, these tech companies are providing free services for everyone.

How does Chinese <-> Armenian translator works?

Our free language translator sends API request to google and the response is translated text in Armenian.

Is Google translator is accurate?

No, it is not 100% accurate as a professional translator. Because it uses a neural machine translation learns from users input. Typed sentences and translated text gets saved in the Google database and it returns in the form of response if someone needed it. Although the tool delivers very decent translation that can help you to get the main idea of your query.

Can I type in Armenian with Chinese Keyboard?

Yes, it is very easy to use this feature using our Chinese to Armenian translation online tool.

Can I download translated text?

Yes, There is an option to download the translated text as word and text file.

Limitation of this tool

Google can translate Chinese to Armenian online as many text as you want but sometimes it can stop working due to some technical issue. If you find such an issue, please reach to our Facebook page. Sometimes online translation of Chinese words in Armenian can be inaccurate as online language translator software is not 100% accurate as a human translator. Still, it is close to very high accuracy. So please edit those sentences which look funny to you.