Armenian to Turkmen Translation

Word count : 0
Word count : 0
Note: We are committed to user privacy, so we never save any kind of data on our server.


20 Most common spoken Armenian to Turkmen sentences

Click on sentence to copy
In ArmenianIn Turkmen
1. Բարեւ Salam
2. Բարի առավոտ Ertiriňiz haýyrly bolsun!
3. Ինչպես ես? Ýagdaýlaryňyz nähili?
4. Ես լավ եմ. Men gowy.
5. Շնորհակալություն Sagbol
6. Անունդ ինչ է? Adyň näme?
7. Ուրախ եմ ծանոթանալու համար. Tanyşanyma şat.
8. Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ? Size nädip kömek edip bilerin?
9. Ի՞նչ ես անում Sen näme işleýäň?
10. Դու գեղեցիկ ես. Sen owadan
11. Ես սիրում եմ ձեր երկիրը: Men siziň ýurduňyzy gowy görýärin.
12. Կարծում եմ ՝ լավ համ ունի: Tagamly diýip pikir edýärin.
13. Ցավում եմ. Bagyşlaň
14. Ինչ ի նկատի ունես? Näme diýjek bolýarsyň?
15. Վաղը ազատ ե՞ս: Ertir erkinmi?
16. Ձեզ հետ հաճելի զրույց էր: Siziň bilen söhbetdeşlik etmek gowy boldy.
17. Շատ շնորհակալություն. Köp sagbol.
18. Կտեսնվենք վաղը. Ertir görüşeris
19. Bտեսություն Hoş gal!
20. Բարի գիշեր Gijäň rahat bolsun!

About Turkmen language.

According to Wikipedia, Turkmen is spoken by approximately 11 million (2009-2015) people around the world. Turkmen is the native language of Turkmenistan, Russia, Iran, Uzbekistan, Afghanistan, and Tajikistan and is the official language of Turkmenistan. Note that 5 million native speakers of Turkmen belong to Turkmenistan alone.


Importance of language converter for a Armenian speaker.

According to Wikipedia, Armenian is spoken by approximately 5.4 million (2013–2020) people around the world. It is the native language of Armenia and is the official language of Armenia, Artsakh, and the Eurasian Economic Union. At the same time, it is a recognized minority language of Cyprus, Hungary, Iraq, Poland, Romania, and Ukraine.


This platform gives freedom to those people who are more comfortable writing in Armenian and want to communicate in Turkmen.


How does this website translate Armenian words into Turkmen language?

Translate King uses Google transliteration Application Programming Interface (API) which is an online language translator.

This API uses Google’s neural machine translation that can translate a sentence into 100+ languages. It is the most accurate and widely used tool among all other language conversion tools.


This platform is very easy to use to translate into Turkmen from Armenian words perfectly. Just type or paste your Armenian text in the left input box and press the space-bar key to get the translated text into Turkmen in the right output box. E.g. "Ինչպես ես" meaning in Turkmen is "Ýagdaýlaryňyz nähili".


Who can use this best online Armenian to Turkmen translator?

This online Armenian translator can be used for both personal as well as commercial purposes.

It can be used to translate one language to another while online chatting and to get the basic knowledge of the language by a person. While, professionals (such as content writers, website bloggers, and those who are not comfortable to type in Turkmen) can commercially use it as an Armenian to Turkmen typing online software.

It can also be used as Armenian <-> Turkmen dictionary to get the quick result of Armenian word meaning in Turkmen.

It helps to practice Armenian to Turkmen translation with Armenian keyboard.

It can directly convert the typed text into Armenian script and, at the same time, translates it into the output language.


As we know that the electronic communication across the world is growing fast so this tool can be used to translate Armenian sentences into Turkmen words and to understand another user's queries. Therefore, this free Armenian language to Turkmen translation online tool will be beneficial for Armenian-speaking people.


The mobile version of this website also has a send button, so that a user can directly forward the translated text on WhatsApp, Facebook, Twitter, and other social media platforms.

Following are notable features of free Armenian to Turkmen converter

✅ Free of cost translation

We do not charge any fee to our users for this service, unlike some other platforms that charge in dollars.

✅ Easy to use

We believe in user satisfaction so we have been trying our best to make this platform user-friendly.

✅ Copy and download converted text

Text can be copied by clicking on the copy button and it can be downloaded as .txt and .doc file.

✅ One click text send

A send button is provided in the mobile version to send the text to any social media.

✅ One click language switch

In a single click, It will switch to Turkmen to Armenian translation


Frequently Asked Questions (FAQ)

How to translate Armenian to Turkmen text?

  1. Click on this link
  2. Paste your word, text, sentence, a paragraph in the text area.
  3. Click on translate button.
  4. Copy your translated text by clicking copy button.

Which is the best tool to translate Armenian to Turkmen with correct grammar

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Bing
  4. Yandex
  5. Baidu

Out of these, Google translates Armenian to Turkmen sentences most accurately

Are Google, Microsoft, Bing, Baidu translator free?

Yes, these tech companies are providing free services for everyone.

How does Armenian <-> Turkmen translator works?

Our free language translator sends API request to google and the response is translated text in Turkmen.

Is Google translator is accurate?

No, it is not 100% accurate as a professional translator. Because it uses a neural machine translation learns from users input. Typed sentences and translated text gets saved in the Google database and it returns in the form of response if someone needed it. Although the tool delivers very decent translation that can help you to get the main idea of your query.

Can I type in Turkmen with Armenian Keyboard?

Yes, it is very easy to use this feature using our Armenian to Turkmen translation online tool.

Can I download translated text?

Yes, There is an option to download the translated text as word and text file.


Limitation of this tool

Google can translate Armenian to Turkmen online as many text as you want but sometimes it can stop working due to some technical issue. If you find such an issue, please reach to our Facebook page. Sometimes online translation of Armenian words in Turkmen can be inaccurate as online language translator software is not 100% accurate as a human translator. Still, it is close to very high accuracy. So please edit those sentences which look funny to you.