Armenian to Pashto Translation

Word count : 0
Word count : 0


Commonly translated Armenian to Pashto sentences

Click on below sentence to copy
In ArmenianIn Pashto
1. Բարեւ سلام
2. Բարի առավոտ سهار مو پخير
3. Ինչպես ես? ته څنګه یاست؟
4. Ես լավ եմ. زه ښه یم.
5. Շնորհակալություն مننه
6. Անունդ ինչ է? ستا نوم څه شي دی؟
7. Ուրախ եմ ծանոթանալու համար. په لیدو مو خوښ شوم.
8. Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ? څنګه کولاې شم مرسته درسره وکړم؟
9. Ի՞նչ ես անում ته څه کوې؟
10. Դու գեղեցիկ ես. ته ډېر ښکلی يې.
11. Ես սիրում եմ ձեր երկիրը: زه ستاسو له هیواد سره مینه لرم
12. Կարծում եմ ՝ լավ համ ունի: زما په اند دا ښه خوند لري.
13. Ցավում եմ. زه بخښنه غواړم.
14. Ինչ ի նկատի ունես? ته څه وایی؟
15. Վաղը ազատ ե՞ս: ایا ته سبا آزاده یې؟
16. Ձեզ հետ հաճելի զրույց էր: دا له تاسو سره په زړه پورې خبرې کول وو.
17. Շատ շնորհակալություն. ډیره مننه له تاسو سره.
18. Կտեսնվենք վաղը. سبا به سره ګورو.
19. Bտեսություն د خدای په امان
20. Բարի գիշեր شپه مو پخیر


How does this website translate Armenian words into Pashto language?

Translate King uses Google transliteration Application Programming Interface (API) as its primary online language translation tool for seamlessly converting Armenian words into Pashto.

This API harnesses the cutting-edge capabilities of Google"s neural machine translation, allowing for the transformation of sentences into over 100 languages with unparalleled precision.

It stands out as the most dependable and widely utilized solution among all other language conversion tools to translate into Pashto from Armenian words.

Our platform provides a straightforward and user-friendly approach to translating Armenian word, sentence, and paragraph into Pashto.

Just input your Armenian text into the left text box or paste it, then press the space bar key or translate button to instantly obtain the precise Armenian translation in the right output box. As an example, "Ինչպես ես" elegantly transmutes into "ته څنګه یاست" in Pashto.


Who can benefit from our online Armenian to Pashto translator?

Translate King serves a wide range of purposes, making it a versatile tool suitable for various uses:

Personal Use

Individuals can utilize this translator for personal language needs, such as online chatting or gaining a basic understanding of the language.

Professional Use

Professionals, including content writers, bloggers, and those who may not be comfortable typing in Pashto, can employ it for commercial purposes as a reliable Armenian to Pashto typing online software.

As a Dictionary

It also functions as a Armenian <-> Pashto dictionary, providing quick and most accurate translations of Armenian word meaning in Pashto.

Efficient Translator

The tool assists users in practicing online Armenian to Pashto translation using a native keyboard, helping them improve their language skills. It directly converts typed text into Armenian script while simultaneously translating it into Pashto.

Global Communication

With global electronic communication on the rise, this tool enables the translation of Armenian sentences into Pashto words. This benefits Armenian speakers seeking to communicate with Pashto-speaking individuals.

Mobile Accessibility

Our mobile version features a convenient "send" button, enabling users to instantly share translated text on popular social media platforms like WhatsApp, Facebook, Twitter, and more.

In summary, this free Armenian to Pashto translation software caters to a diverse user base, encompassing personal, educational, and professional needs. Whether you"re seeking language practice, efficient communication, or quick translations, our tool is designed to serve you effectively.


Following are notable features of free Armenian to Pashto converter

✅ 100+ language support

Our cutting-edge language translation tool provides the option to seamlessly translate between over 100 languages, ensuring effective communication across diverse linguistic barriers.

✅ High accuracy

Our translation service leverages the power of the Google API, guaranteeing unmatched translation accuracy and precision to translate from Armenian to Pashto for your communication needs.

✅ Easy to use

Our dedication is focused on a continuous commitment to refining our platform, combining performance optimization with an intuitively designed user interface, ensuring a seamless and user-friendly experience.

✅ Free of cost

Our translation service is completely cost-free, offering a valuable and accessible resource for individuals and businesses seeking language solutions without any financial burden.

✅ Download translated text

Effortlessly copy your translated text with a simple click of the copy button, and for added convenience, you can also download the translated content in both .txt and .doc file.

✅ One click text send

In the mobile version, there is a 'send' button available for sending text to various social media platforms.

✅ One click language switch

In a single click, It will switch to Pashto to Armenian translation


Frequently Asked Questions (FAQ)

Why Google translation of Armenian to Pashto is not 100% accurate?

Google Translate, like other machine translation systems, is not 100% accurate for several reasons:

Complexity of Languages: Armenian and Pashto have different grammar structures, idiomatic expressions, and nuances. Machine translation struggles to capture these differences accurately, leading to incorrect conversion.

Context Matters: Machine translation tools do not fully understand context. The meaning of a sentence often depends on the context in which it's used, and machines can't always interpret that context correctly.

Ambiguity: Many words or phrases in Armenian can have multiple meanings depending on the context. Machine translation may not always choose the correct meaning.

Idioms and Cultural References: Armenian language often includes idiomatic expressions and cultural references that may not have direct equivalents in Pashto. Machine translation may not handle these well.

Continuous Learning: Machine translation systems improve through continuous learning from large database, but they are not perfect and may have limitations in their training data.

Language Evolution: Languages are constantly evolving, and machine translation models may not keep up with the latest changes in language usage.

How to translate Armenian word, sentence or paragraph into Pashto?

Please visit our online Armenian to Pashto language translation page and follow the steps

  1. In the left text box, enter or paste the Armenian sentence that you want to translate.
  2. Click on translate button.
  3. In the right text box, you will see the translation of the sentence into Pashto.

Please note that we are using google api which is a powerful tool for translating text between languages, but please keep in mind that it may not always provide perfect translations, especially for complex or context-dependent sentences. It's a good tool for getting a general understanding of the text.

Which is the best translator to translate Armenian to Pashto with correct grammar?

No online translator can consistently provide perfect translations with correct grammar.

However, some online translation tools are generally better than others for translating Armenian to Pashto with decent grammar and context. Google and Microsoft Translator are two popular options that offer relatively accurate translations. Below is some available options

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Bing
  4. Yandex
  5. Baidu

Out of these, Google translates Armenian to Pashto language most accurately with correct grammar.

Can I type in Pashto with Armenian Keyboard?

Yes, it is very easy to use this feature using our free Armenian to Pashto translation online tool.


Limitation of this tool

Google api can translate Armenian to Pashto language online as many text as you want but sometimes it can stop working due to some technical issue. If you find such an issue, please reach to our Facebook page.

Online translations of Armenian words into Pashto can occasionally be less accurate than human translators, primarily due to the fact that online language translator software is not 100% precise. Sometimes online. However, it's worth noting that these online tools come quite close to achieving a very high level of accuracy.